เนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้ใช้บริการ

หากตรวจสอบและพบเจอทาง บริษัท จะทำการ ระงับการใช้งานทันที และลบเนื้อหาดังกว่าออกไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบร่วงหน้า

  • การพนัน
  • ค้าประเวณีต่างๆไม่ว่าจะในรูปแบบใด
  • ค้ายาเสพติดให้โทษ
  • ปล่อยกู้นอกระบบซึ่งคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าภาครัฐกำหนด
  • การละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ
บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา