เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ ดังต่อไปนี้1. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ ร้านค้าซึ่งเกี่ยวกับสื่อลามก และ/หรือเนื้อหาของสินค้าส่อไปทางลามก ขายบริการทางเพศ

2. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายชั้น MLM (ขายตรง) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

3. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

4. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

5. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผุ้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไชต์ที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบเว็บไชต์ว่าผิดตามข้อกำหนดหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่านผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย

และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ

ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่

และจะแจ้งให้ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

และหากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย

ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย

ข้อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

1.ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บไชต์ หรือ สิ่งที่ผู้ใช้บริการทำแต่อย่างใด

2.สินค้าที่ผู้ใช้บริการนำจำหน่ายผ่านเว็บไชต์ หรือ ผ่านบริการของผู้ให้บริการรวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้นๆและผู้ใช้บริการได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว

3.หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้หรือทุจริตทางใดทางหนึ่ง ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

4.ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น

แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา

5.ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ

หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ

บริษัท นอนกลางวัน จำกัด © เลขนิติบุคคล: 01355630*****
ติดต่อเรา